Luật Đất Đai số 45/2013/QH13

Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ra đời thay thế cho Luật Đất đai số 13/2003/QH11. Một số nội dung mới duy định tại Luật Đất đai số 45/2013/QH được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013: 1.  Luật Đất đai số 45 sửa đổi quy định việc xác định loại […]

Tiếp tục...
Luật kinh doanh bất động sản năm 2014

Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13

Luat-KDBDS-so-66 QUỐC HỘI Luật số: 66/2014/QH13  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 LUẬT Kinh doanh Bất động sản Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Kinh […]

Tiếp tục...